Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον ιστοχώρο αυτό είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν υποκαθιστούν νομικά, ιατρικά, επιστημονικά, τεχνικά κείμενα και οδηγίες ή άλλα επίσημα έγγραφα ούτε παρέχουν δεσμευτική ερμηνεία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και νομικών, ιατρικών, επιστημονικών, τεχνικών κειμένων και οδηγιών και άλλων επίσημων εγγράφων, τότε υπερισχύει το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

Τυχούσες διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους. Ο χρήστης με την είσοδο του στον ιστοχώρο αυτόν, αποδέχεται ότι το πράττει με δική του ευθύνη και οτι ο ιστοχώρος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη εφ' όσον ο χρήστης αποφασίσει να υιοθετήσει, αντιγράψει, εκτελέσει ιδέες, προτάσεις, απόψεις που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Ο χρήστης με την επίσκεψη στον παρόντα ιστότοπο αποδέχεται ότι ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία προκληθεί στο ηλεκτρονικό μέσο μέσω του οποίου επισκέφθηκε τον ιστοτόπο. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή οποιουδήποτε στοιχείου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κειμένου, εικόνας, σχεδίου, σκίτσου, γραφικής παράστασης) του ιστοχώρου χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη.